Viyonumuz

   sosyo- ekonomik,kültürel, siyasal problemlerini  demokrasi  ile çözümleyebilmiş toplulukların  ve toplumların değişik katmanlarında var olma mücadelesi içindeki bireyin  toplum  ve  devlet düzeninde var olabilmesinin önündeki engellerin ve sorunların çözümlenerek kaldırılması  tek tek bireylerden oluşan toplumun  toplumsal katkılarının , birikimleri  ile oluşan   toplumsal enerjinin toplumsal sinerjiye dönüşümünü sağlayarak  bu sinerjinin son tahlilde toplumsal  gelişmişliğe , ilerlemeye   ve  diğer sosyal kültürel ,siyasal alanlardaki yenilik ve devrimlerle  birlikte   teknolojik  devrimlere ,teknolojik yenilenmelere evrilmesi ve bu teknolojik yenilenmelerin toplumların  sosyal kültürel yaşamına   kalkınma ve refah düzeyinin arttırılması için  bu sinerjinin yaratılması, oluşturulması ve sağlanmasına yönelik  global politikalar  oluşturulması  partimizin temel kuruluş  felsefesini oluşturmaktadır

      bu vesileyle ülke içinde toplumsal  sinerjinin oluşturulmasının önündeki en büyük siyasi kısır döngü sorunsallarını vatandaşlık bağlamında ve ana esas  sorun olarak ele alan ; vizyoner  yeni bir bakış açısıyla   toplumsal ilerlemeye yönelik çağdaş ve  demokratik yapıda  hukukun evrensel ilkelerini vatandaşların  hak ve özgürlükleri kullanabilmesini   devletin olmazsa olmaz temel varlık fonksiyonlarından biri olarak gören ve devleti varlık ve mevcudiyetini vatandaşlarının  refah ,barış ve huzur içinde yaşamlarını idame ettirme ,geliştirme ve sağlıklı bir toplum modeliyle gelecek nesillere aktaracak dinamik  bir devlet yapısının oluşturulmasının temel koşulu olarak gören  ve bu zeminde tüm vatandaşlarının eşit bir şekilde  devletin sunduğu tüm olanak ve imkanlardan eşit bir şekilde yararlanabilecek,kişi veya zümrelerden ziyade Birey ve toplum nezdinde  devletim kurumsal yapısının ortaya koyulduğu ve  geliştirilmeye çalışıldığı,ekonomik,sosyal,siyasal,hukuki,kültürel alanlarda  aklın ve bilimin egemen olduğu çağdaş  bir eğitim sistemi ile tüm birey ve vatandaşlar için fırsat eşitliği temelinde  herkese eşit fırsatlar sunan  ehliyet ve liyakat sistemi ile donatılan devlet modeli ile  bu devlet modelinin  devletin temel kuruluş felsefesine uygun ve örtüşecek şekilde toplumsal evrilme ve taleplerin  siyasi karar mekanizmalarına sirayet eden ve bu taleplerin cevaplanması ve karşılık bulmasını ve zamanında çözümler üretilmesini zorunlu kılacak demokratik yönetişim sistemleri ile icra edildiği bir yönetim modeliyle 

      birey ve toplumların vatandaşların  hayatında  sorun ve engel çıkarmak yerine bu sorun ve engelleri vatandaşları lehine  ortadan kaldıran vatandaşların  yaşamlarını  kolaylaştıran  sıfır sorunlu bir devlet   modeli ortaya koyuyoruz işte  en büyük ve en kapsamlı değişim ortaya koyduğumuz  bu yaklaşımda  yatmaktadır.